Dịch vụ Kế toán doanh nghiệp

1.Dịch Vụ kế toán là gì ?

Dịch vụ kế toán được hiểu là một hoạt động dịch vụ, dịch vụ đó làm kế toán cho Doanh nghiệp. Tại Việt nam, hoạt động này xuất hiện nhiều mà các đối tượng cung cấp dịch vụ là những đối tượng phải được có sự đồng ý của cơ quan quản lý Nhà nước mới được phép thực hiện.

dich-vu-ke-toan-doanh-nghiep
kế toán là gì ?

Quá trình thực hiện dịch vụ kế toán (còn gọi là làm kế toán thuê) bao gồm nhiều bước gồm:

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế khi có văn bản pháp luật mới ban hành;
 • Đăng ký thuế cho doanh nghiệp;
 • Tổ chức quá trình ghi chép kế toán cho doanh nghiệp;
 • Báo cáo theo quy định của các Luật Thuế (Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, và những loại thuế khác nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến sắc thuế đó);
 • Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc, đăng ký lao động bắt buộc. Luật lao động, luật bảo hiểm xã hội đã quy định rõ và yêu cầu các doanh nghiệp có nghĩa vụ báo cáo và trích nộp các Quỹ. Bao gồm Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
 • Tuân thủ chế độ báo cáo sổ sách kế toán theo quy định.
 • Thay mặt đại diện pháp luật của doanh nghiệp giải trình về những số liệu đã thực hiện, bao gồm: các số liệu trên các loại báo cáo thuế; số liệu trên bộ Báo Cáo Tài chính đã nộp cho cơ quan thuế

Dịch vụ kế toán là một loại hình dịch vụ vừa là pháp lý và vừa là tác nghiệp kỹ thuật. Nó đòi hỏi tuân thủ những yếu tố kỹ thuật (báo cáo lập như thế nào, tính toán như thế nào) và yếu tố pháp lý (phải làm ra những báo cáo đó dựa trên các cơ sở pháp lý nào). Kết hợp với việc dịch vụ là một bên thứ ba, thế nên quá trình này khá phức tạp, vì làm thế nào để hài lòng khách hàng đồng thời không vi phạm những tiêu chuẩn dịch vụ vốn đang dựa trên những cơ sở pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định! Để thực hiện dịch vụ kế toán (hay dịch vụ thuế cũng vậy), người làm dịch vụ phải có “Chứng chỉ hành nghề Kế toán” hay “Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế”. Người có Chứng chỉ Hành nghề Thuế được làm dịch vụ khai thuế và Đại lý Thuế nhưng không được quyền làm hành nghề kế toán, người có Chứng chỉ hành nghề Kế toán thì được làm dịch vụ kế toán và dịch vụ khai thuế chứ không được làm Đại lý thuế.

dich-vu-ke-toan-doanh-nghiep
Dịch vụ kế toán

Quy định về điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán

a) Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;

b) Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ kiểm toán viên/chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên.

Các dịch vụ kế toán được thực hiện

1. Làm kế toán;

2. Làm kế toán trưởng;

3. Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán;

4. Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán;

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán;

6. Tư vấn tài chính;

7. Kê khai thuế;

8. Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật.

2. Quy trình kế toán tại SOGA như thế nào ?

2.1 Dịch vụ báo cáo thuế quý

Dịch vụ báo cáo thuế quý bao gồm các báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý

Báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT) quý

Hồ sơ khai báo thuế GTGT theo quý gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT khấu trừ dựa mẫu tờ khai số “01/GTGT”;
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào dựa trên mẫu tờ khai số “PL01-2/GTGT”;
 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra dựa trên mẫu tờ khai số “PL01-1/GTGT”;
 • Các bảng kê phụ lúc khác (nếu có) (theo mẫu Thông tư 28/2011/TT-BTC).

Báo cáo Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao gồm:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý, kế toán dùng mẫu tờ khai số “02/KK-TNCN” theo quý.

 • Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại hay trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai mẫu số “03/KK-TNCN” theo quý.
 • Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải khai thuế.
 • Nếu công ty thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân là ngày 30 của tháng sau quý.

Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính quý bao gồm:

 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý theo mẫu số “01A/TNDN” (dành cho Doanh nghiệp xác định được chi phí thực phát sinh và thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn của kỳ tính thuế.)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo theo mẫu số “01B/TNDN”. (Nếu như doanh nghiệp chưa xác định được chi phí phát sinh thực tế)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quý theo mẫu số “01A/TNDN” (dành cho Doanh nghiệp xác định được chi phí thực phát sinh và thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn của kỳ tính thuế.)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo theo mẫu số “01B/TNDN”. (Nếu như doanh nghiệp chưa xác định được chi phí phát sinh thực tế)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý bao gồm:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được thực hiện theo mẫu: “BC26-AC” ban hành kèm theo “Thông tư số 64/2013/TT-BTC” của Bộ Tài chính.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Thời hạn nộp trễ nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/
dich-vu-ke-toan-doanh-nghiep
Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp

2.2 Dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo mẫu số “01/GTGT”;
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra dựa theo mẫu số “01-1/GTGT”;
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số “01-2/GTGT”;
 • Kèm theo các phụ lục khác nếu có.

Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp:

 • Trực tiếp trên giá trị gia tăng: tờ khai thuế giá trị gia tăng dựa theo mẫu số “03/GTGT”;
 • Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dựa theo mẫu số “04/GTGT”;
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra dựa theo mẫu số “04-1/GTGT”.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Các báo cáo thuế phải nộp hàng tháng:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số “02/KK-TNCN” (cho Doanh nghiệp trả tiền lương)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số “03/KK-TNCN” (cho Doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, …)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế được thực hiện dựa theo mẫu số “BC26 – AC” ghi chép và giải trình đầy đủ tình hình sử dụng hóa đơn và chứng từ liên quan đến hoạt động chi tiêu tài chính trong doanh nghiệp.

dich-vu-ke-toan-doanh-nghiep
Kế toán doanh nghiệp

2.3 Dịch vụ báo cáo thuế cuối năm

– Kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp sau đó sẽ thông nhập thông tin về hóa đơn, chứng từ sổ sách của doanh nghiệp.

– Tư vấn, điều chỉnh và cân đối số liệu chứng từ doanh thu lãi lỗ cho doanh nghiệp cùng với đó loại bỏ và điều chỉnh những chứng từ không phù hợp.

– Lập một số bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước

– Hoàn thành các bảng khấu hao tài sản cố định

– Tổng hợp, kết chuyển thông tin sau đó lập sổ sách kế toán, làm báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính

– Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán mới nhất

– Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế

– In sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định

– Trao đổi với doanh nghiệp về nội dung và nghiệp vụ liên quan tới kết quả thực hiện

2.4 Dịch vụ khai thuế ban đầu

Quá trình khai thuế ban đầu bắt buộc công ty hay doanh nghiệp phải làm theo hình thức kế toán đã kê khai cho đến khi kết thúc kỳ quyết toán thuế cuối năm.
Bạn đang lo lắng vì các thủ tục rườm rà, rắc rối, mất nhiều thời gian, chi phí trong việc kê khai thuế ban đầu cho công ty…trong khi công ty bạn thì mới thành lập, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu biết trong luật Thuế

Dịch vụ khai thuế ban đầu của chúng tôi sẽ phụ trách các công việc như:

 • Hướng dẫn Quý doanh nghiệp chuẩn bị các thông tin cần thiết;
 • Bổ nhiệm nhân sự có đủ kinh nghiệm, bằng cấp theo quy định để thực hiện;
 • Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định;
 • Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế;
 • Nhân viên của Ngọc Hân sẽ cùng với khách hàng đến cơ quan thuế làm việc khi có thông báo;
 • Làm việc với cơ quan thuế về các vấn đề về thuế, kế toán của doanh nghiệp;
dich-vu-ke-toan-doanh-nghiep
kế toán ban đầu

3.Sự khác nhau giữa thuê dịch vụ kế toán và thuê kế toán ngồi tại công ty

Thuê dịch vụ kế toánThuê kế toán ngồi tại công ty
– Nếu như thuê dịch vụ kế toán thì doanh nghiệp bạn sẽ trả chi phí hằng thắng thấp và thường cố định trong nhiều năm.(Ví dụ như: 800.000 – 1.500.000 bao gồm trọn việc kế toán thuế). Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho công ty bạn đấy.– Chi phí phải trả ra hàng tháng cao hơn và thường phải tăng lương, thưởng cùng với nhiều chế độ khác nữa.(Ví dụ: Lương cho  một nhân viên tối thiểu cũng phải từ  4.000.000 trở lên).Như vậy thì việc thuê kế toán ngồi tại công ty sẽ tốn kém hơn việc thuê dịch vụ kế toán.
-Tính chuyên nghiệp cao: Do sở hữu đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn cao và tiếp cận nhiều trường hợp, nắm bắt luật thuế nhanh chóng nên có thể giải quyết mọi vấn đề phát sinh một cách thuận lợi và chuyên nghiệp.– Tính chuyên nghiệp thấp hơn: Do không có cơ hội gặp nhiều trường hợp và xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ cùng với việc nắm bắt luật thuế không kịp thời cũng ảnh hưởng rất lớn đến công ty.
-Mức độ lo ngại của chủ doanh nghiệp khi thay đổi kế toán : không có. Bởi vì, công ty dịch vụ kế toán sẽ chịu trách nhiệm trong việc bàn giao và đảm bảo số liệu đầy đủ giữa nhân sự cũ và nhân sự mới nếu có trường hợp nghỉ việc, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề này.– Mức độ lo ngại của chủ doanh nghiệp khi thay đổi kế toán : rất cao.Do chủ doanh nghiệp không am hiểu nhiều về nghiệp vụ kế toán, nên khi nhân sự kế toán cũ nghỉ việc mà số liệu kế toán không chuẩn mà nhân viên mới vào không muốn chịu trách nhiệm về phần trước của người cũ thì sẽ rất là khó khăn.
-Độ cọ sát giữa nhân viên kế toán với nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp : Ít hơn.Thường thì đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghiệp vụ phát sinh ít thì việc thuê dịch vụ kế toán sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Bởi vì những ưu điểm như đã nêu trên và không gây bận tâm cho chủ doanh nghiệp nhất là với những đơn vị dịch vụ kế toán uy tín- dịch vụ chuyên nghiệp- chất lượng.-Độ cọ sát giữa nhân viên kế toán với nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp : Nhiều hơn,Đối với doanh nghiệp lớn, sản xuất kinh doanh ồ ạt  thì việc thuê dịch vụ kế toán bất tiện hơn, vì phải liên tục giải quyết và phản ánh các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
So sách giữa kế toán và dịch vụ kế toán


4. VÌ SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA SOGA

4.1 Tiết kiệm chi phí về lâu dài:

Một trong những lợi ích của dịch vụ kế toán SOGA mang lại đó chính là tiết kiệm chi phí, bởi lẽ:

 • Không phát sinh phí tuyển dụng và đào tạo kế toán viên – một trong những vấn đề trăn trở của nhiều doanh nghiệp.
 • Từ đó, doanh nghiệp không phải chi trả thêm các khoản BHYT, khen thưởng cũng như vận hành bộ máy kế toán.
 • Đặc biệt, nếu doanh nghiệp lựa chọn được công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, am hiểu sâu rộng về thuế và pháp luật. Bạn sẽ được tư vấn và cung cấp các giải pháp về tài chính tốt nhất. Bất cứ lúc nào doanh nghiệp của bạn cũng luôn đóng đủ thuế và thực hiện đúng luật,…
dich-vu-ke-toan-doanh-nghiep
Đội ngũ kế toán chuyên nghiệp của công ty

4.2. Tiết kiệm thời gian, bảo mật sổ sách:

 • Việc lập sổ sách kế toán và hồ sơ thuế có thể sẽ tốn khá nhiều thời gian của công ty bạn. Việc sử dụng dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp có thêm thời gian cho việc tập trung phát triển hoạt động kinh doanh.
 • Sổ sách kế toán được cập nhật kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả, đúng luật.

4.3. An toàn và hiệu quả:

 • Thời gian hoàn thành nhanh chóng.
 • Được đảm bảo chứng từ của bạn luôn hợp lệ và doanh nghiệp luôn làm đúng luật. 
 • Tính toán được các khoản thuế doanh nghiệp sẽ đóng. Việc này cũng rất có lợi cho doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh.

Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên môn. SOGA cam kết đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

dich-vu-ke-toan-doanh-nghiep
dich-vu-ke-toan-doanh-nghiep

4.4 Cam kế dịch vụ kế toán tốt nhất

Với kinh nghiệm 8 năm trong ngành, SOGA hiểu rằng vấn đề quan trong nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính KP THỜI và TRÁCH NHIỆM đối với khách hàng. Vì vậy, trong tất cả hợp đồng dịch vụ kế toán SOGA luôn cam kết 6 chỉ mục quan trọng sau.

 • Khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế, SOGA cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau: Sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và giao sổ sách kế toán cho khách hàng bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp,…theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
 • Soạn thảo các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện nội dung dịch vụ kế toán.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế Toán SOGA thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật)
 • Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán do SOGA thực hiện (Trường hợp khách hàng bị phạt bởi các cơ quan nhà nước đối với các sai sót xuất phát từ các hồ sơ chứng từ do SOGA tư vấn sử dụng và khai báo thuế, SOGA cam kết sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho khách hàng toàn bộ các khoản phạt này)
 • Hàng tháng/quý SOGA sẽ cử nhân viên đến trực tiếp địa chỉ khách hàng để lấy chứng từ, mọi vấn đề về kê khai thuế SOGA sẽ cung cấp địa chỉ email của khách hàng cho thuế để thuế gửi thông báo trực tiếp về email của khách hàng.
 • SOGA luôn cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã chấm dứt.

Quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ kế toán/thuế/thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: